Meedenken

Prisma vindt ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Als ouder kunt u ook meedenken over de gang van zaken op school. Ouders kunnen zitting nemen in de MR (Medezeggenschapsraad) of in de SR (Schoolraad).

Medezeggenschapsraad (MR)
Aan elke school is een MR verbonden, bestaande uit een evenredige vertegenwoordiging van ouders en personeel. De MR is een officieel orgaan. De directie is verplicht bepaalde zaken aan de MR voor te leggen voor advies of instemming. Ook op eigen initiatief kan de MR haar mening geven over alle zaken die de school betreffen. In een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement worden alle zaken rondom de MR geregeld.

De volgende personen hebben zitting in de MR:
Oudergeleding: Mevr. Marjolein Ippel, mevr. Anneke van der Linde, de heren Mark Ostendorf en Tom van Krimpen Personeelsgeleding: Mevr. Marsha Outhuis, mevr. Esther van Straalen en mevr. Helma van de Velden, mevr. Willy Schoneveld
Omdat er veel aangelegenheden zijn die op alle scholen binnen SCOPE hetzelfde zijn, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Met haar bespreekt het bestuur de algemeen geldende beleid zaken. Een personeelslid en een ouderlid vanuit de MR hebben zitting in de GMR.

Schoolraad
De schoolraad bestaat uit betrokken ouders, die samen met de leerkrachten van Prisma, verantwoordelijk zijn voor o.a. het organiseren van Sinterklaas, Kerst en het Slotfeest op school. Daarnaast wordt de SR door de directie van school op de hoogte gehouden over veranderingen binnen het onderwijs op Prisma. De SR is het ‘klankbord’ voor de directie en heeft als zodanig ook een adviserende functie naar de directie toe. Momenteel bestaat de SR uit de volgende leden:
Mevr. Natasja Bosman, voorzitter
Mevr. Danielle Hesselman, secretaris
Mevr. Eline kok, penningmeester
Mevr. Monique van de Linden, contactpersoon MR
Mevr. Malika Elmaimouni, lid
Een leerkracht van Prisma als vertegenwoordiging vanuit school.
De vergaderingen van de SR zijn openbaar, ouders zijn dus altijd welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Mocht u interesse hebben om lid van de SR te worden, kunt u mailen naar natasjabosman@casema.nl. De leden komen graag in contact met andere ouders die betrokken willen zijn bij Prisma en het organiseren van diverse activiteiten op school.